آدرس: کرمانشاه- خیابان آیت الله کاشانی- خیابان سنگر- نبش مدرسه ضهید رستگار

کدپستی: 67137343334

تلفن: 37296406 - 083

 


مرکزخدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه