آشنایی با انجمن علمی کودکان استثنایی

Council For Excceptional Children

 

انجمن علمی کودکان استثنایی ایران وابسته به انجمن جهانی کودکان استثنایی Councill for Exceptional (CEC) میباشد. برای آشنایی هرچه بیشتر متخصصان, کارشناسان , اولیا و مربیان کودکان و دانش آموزان استثنایی و تقویت مبانی این انجمن مفاد اساسنامه انجمن به استحضار همکاران محترم می رسد .

اساسنامه انجمن علمی کودکان استثنایی

مقدمه :

خلقت الهی , نظامی است ویژه و استثنایی , خالق انسانها هر نفسی را به گونه ای خاص می آفریند و به سبب همین آفرینش ویژه و اختصاصی است که همه انسانها از جهات مختلف با هم متفاوتند . در این نظام هرکس به فراخور ویژگی ها و توانایی ها مسئول است و وجود تفاوتهای مختلف ذهنی و جسمی حکایتی از چگونگی ایفای مسئولیتها. زیرا که تنها معیار ارزش ها به نزد خالق انسانها تقوی است و بس .

دین مبین اسلام تعالی تعلیم و تربیت و تهذیب و تزکیه نفس و نیز ضرورت اندیشیدن در رفتار انسان با توجه به تفاوتهای فردی و در نتیجه تدبیر و تدبر در احوال کودکان استثنایی را مورد تاکید قرار می دهد. هم چنین پیشرفت روز افزون روان شناسی و علوم تربیتی , شناخت ویژگی ها و تفاوتهای فردی استعداد انسان و گسترش روشهای پرورشی و آموزشی کودکان استثنایی , بیش از پیش موضوع بررسی و وجه همت متخصصان , مربیان و پرورشکاران قرار گرفته است .

انجمن علمی کودکان استثنایی ایران با توجه به رسالتهای فوق الذکر و با توکل به الطاف بی کران خداوند متعال متشکل ازصاحب نظران , پژوهشگران و علاقمندان به امور کودکان استثنایی به منظور کمک به پیشبرد امور پژوهشی و حرفه ای مربوط به این دسته از کودکانو نیز ایجاد امکان مبادلات علمی و فنی در سطح جهان و بدون وابستگی سیاسی بر پایه این اساسنامه تشکیل می گردد.

فصل اول : نام و مرکز :

ماده 1 _ انجمن علمی کودکان استثنایی ایران که در این اساسنامه انجمن نامیده می شود .

ماده 2 _ مرکز : دبیرخانه انجمن واقع در ساختمان مرکزی موسسه احیای کودکان استثنایی می باشد.

فصل دوم : اهداف و اعضا :

ماده 3 _ اهداف انجمن علمی کودکان استثنایی که موسسه ای غیر انتفاعی است به شرح زیر می باشد:

الف : بررسی و تحقیق در جهت بهره گیری از یافته های روانشناسی , تعلیم و تربیت , توانبخشی و سایر رشته های مرتبط با مسائل کودکان استثنایی.

ب : کمک به ترویج و توسعه جنبه های مختلف آموزشی , پرورشی , پژوهشی و حرفه ای علوم مرتبط با کودکان استثنایی به منظور ارتقای کیفیت علمی این رشته و راهنمایی و تشویق علاقمندان به فراگیری علوم و فنون مرتبط با کودکان استثنایی.

ج : ایجاد ارتباط و همکاری علمی _ فرهنگیبا مجامع و علاقمندان این رشته در سطح ملی و بین المللی از طریق برگزاری و شرکت در کنفرانس ها , سمینارها , سخنرانی ها و نیز چاپ و انتشارات کتب , مقالات , مجلات و مجموعه های دوره ای .

د : بررسی و مطالعه شرایط و مزایای مشاغل مرتبط با امور کودکان استثنایی و ارائه پیشنهادات لازم به دولت و سازمانهای ذیربط.

و : همکاری با نهادها و سازمانهای مختلف دولتی و خص.صی جهت پیشبرد امور مربوط به کودکان استثنایی .

ه : تشویق و ترغیب موسسات دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور کمک به سرمایه گذاری جهت تامین نیازهای آموزشی , پژوهشی , حرفه ای و رفاهی کودکان استثنایی .

ی : برنامه ریزی در زمینه روشن تر ساختن وضعیت آتی این کودکان , ارائه پیشنهادات , و آگاهی های لازم به والدین این کودکان و دیگر خانواده ها جهت حفظ بهداشت , پیشگیری از معلولیت ها و تامین اجتماعی و سلامت نسل های آینده.

ماده 4 _ شرایط و عضویت :

الف : دارا بودن اهلیت قانونی برای عضویت در انجمن های حرفه ای

ب : تصویب تقاضای عضویت توسط هیئت مدیره .

ماده 5 _ نوع همکاری :

ارتباط اعضا با انجمن به یکی از صور زیر امکان پذیر است :

الف : اعضای پیوسته : متخصصین و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها که در حوزه تخصصی خود در ارتباط نزدیک با مسائل کودکان استثنایی هستند . کارشناسان , مربیان و معلمین مراکز توانبخشی و مدارس استثنایی کشور.

ب : اعضای وابسته : والدین کودکان استثنایی , فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته های مختلف روانشناسی و علوم تربیتی و توانبخشی , مددکاری اجتماعی , پزشکی و پیراپزشکی به عنوان اعضای وابسته در انجمن فعالیت خواهند داشت .

ج : اعضای افتخاری : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که کمک های معنوی , مادی عملی و پژوهشی قابل توجهی به منظور همکاری و پیشبرد اهداف انجمن مبذول داشته باشند .

تبصره 1 : پذیرش عضویت متقاضیانی که نوع عضویت ایشان در موارد فوق پیش بینی نشده است و یا تبدیل نوع عضویت آنان, بر عهده هیات مدیره انجمن خواهد بود .

تبصره 2 : انجمن می تواند با پذیرش دانش آموزان علاقمند اقدام به تشکیل واحد دانش آموزان بنماید .

ماده 6 _ ارکان انجمن عبارتند از :

1 : مجمع عمومی

2 : هیات رئیسه

3 : بازرسین

ماده 7 _ مجمع عمومی انجمن , عالیترین مراجع انجمن است که از اعضای پیوسته تشکیل می گردد.

تبصره : مجمع عمومی حداقل سالی یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده 8 _ جلسات فوق العاده مجمع عمومی در مواقع ضروری می تواند بنا به تشخیص هیات مدیره و یا در صورت تقاضای کتبی اکثریت مطلق اعضای پیوسته تشکیل گردد.

تبصره : نحوه دعوت برای تشکیل مجمع عمومی از طریق دعوت نامه کتبی با امضای رئیس و یا نایب رئیس خواهد بود.

ماده 9 _ جلسات مجمع عمومی با حضور دو سوم اعضا پیوسته رسمیت خواهد یافت .

تبصره : در صورتی که تعداد شرکت کنندگان در جلسه مجمع عمومی به حد نصاب دو سوم نرسد جلسه بعدی در فاصله زمانی 15 روز تا یک ماه بعد از آن باید تشکیل گردد.

ماده 10 _ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارتند از :

الف : استماع و رسیدگی گزارش سالانه هیات مدیره , رد یا تصویب آن . گزارش مذکور کتبی بوده و به عنوان اسناد انجمن محسوب می گردد.

ب : انتخاب هیئت مدیره و دو نفر بازرس

ج : بحث و بررسی و ارائه پیشنهاد پیرامون برنامه ها و خط مشی های آتی انجمن

ماده 11 _ هیئت مدیره انجمن مرکب از 7 نفر عضو اصل و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی از بین اعضای پیوسته برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

ماده 12 _ هیات مدیره منتخب از بین خود یک نفر رئیس , نایب رئیس , خزانه دار , مدیر انتشارات , مدیر ارتباطات و روابط عمومی را انتخاب می نماید.

ماده 13 _ اختیارات و وظایف هر یک از اعضای هیئت مدیره در حد مصوبات هیئت

ماده 14 _ رئیس مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و اعضای هیئت مدیره در قبال تصمیمات متخذه مسئوولیت مشترک خواهند داشت.

ماده 15 _ جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل 5 نفر و با حضور نایب رئیس رسمیت یافته و مصوبات آن با حداقل 4 رای موافق قابل اجرا خواهد بود.

تبصره : نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره از طریق دعوتنامه کتبی با امضای رئیس یا نایب رئیس خواهد بود.

ماده 16 _ هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره که سه نوبت متوالی بدون عذر موجه در جلسات هیئت مدیره حضور نیابند غایب محسوب می شوند.

تبصره 1 : تشخیص موجه بودن عذر منوط به نظر اکثریت نسبی کلیه اعضای هیات مدیره می باشد .

ماده 17 _ انتخاب اعضای هیئت مدیره با رای مخفی و با اکثریت مطلق ( دو سوم ) آرای مجمع عمومی انجام می گیرد . در صورت عدم حصول اکثریت در نوبت اول انتخاب در نوبت دوم با اکثریت نسبی ( نصف به اضافه یک ) خواهد بود.

تبصره 1 : خدمت اعضای هیات مدیره افتخاری می باشد .

ماده 18 _ اعضا می توانند به عضویت هیئت مدیره برگزیده شودن که لا اقل یک سال عضو انجمن باشد.

ماده 19 _ اختیارات و مسوولیت های مشترک هیات مدیره عبارتند از :

الف : هیئت مدیره پس از مجمع عمومی مرجع رسیدگی به کلیه مسایل مربوط به انجمن می باشد.

ب : هیئت مدیره موظف به اجرای کلیه تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی است.

ج : هیئت مدیره موظف به تودین آیین نامه های لازم جهت اجرای وظایف خود است .

ماده 20 _ بازرسین دو نفر اند , یکی اصلی و دیگری علی البدل , که از طرف مجمع عمومی از بین اعضای پیوسته به مدت یک سال انتخاب می شوند.

ماده 21 _ بازرسین نمی توانند عضو اصلی یا علی البدل هیئت مدیره باشند.

ماده 22 _ وظایف و اختیارات بازرسین :

الف : بازرسین می توانند در جلسات هیئت مدیره یا هریک از بخش های انجمن شرکت کنند و فقط در برابر مجمع عمومی مسوول هستند.

ب : بازرسین می توانند در مورد کلیه امور مربوط به انجمن و بخش های مختلف آن تفحص کرده , نتیجه را به مجمع عمومی گزارش دهند .

ماده 23 _ انتخاب بازرسین با رای مخفی و با اکثریت مطلق دو سوم آرای مجمع عمومی انجام گیرد . در صورت عدم حصول اکثریت دو سوم آرا در دور اول انتخاب در دور دوم با کسب رای اکثریت نسبی ( نصف بعلاوه یک ) آرای مجمع عمومی خواهد بود .

تبصره 1 : در دور اول وظایف هیات مدیره به عهده هیئت موسس خواهد بود.

تبصره 2 : خدمت بازرسین افتخاری است .

ماده 24 _ انجمن و اعضای وابسته و پیوسته آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی را ندارند.

ماده 25 _ طرح ها , برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و یا نشده اند و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

ماده 26 _ اعضای پیوسته و وابسته انجمن باید التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند و انجمن و اعضای آن ملزم به فعالیت در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشند .

ماده 27 _ تاسیس دفاتر و شعب فرعی انجمن پس از کسب موافقت نیروی انتظامی قابل اجرا خواهد بود.

ماده 28 _ انجمن و اعضای آن تابعیت ایرانی داشته , مدت فعالیت انجمن نا محدود است و سرمایه اولیه ندارد .

ماده 29 _ تامین هزینه های انجمن از طریق حق عضویت و هدایایی خواهد بود که مورد قبول هیئت مدیره آن قرار گیرد .

تبصره : کلیه امور مالی و پرداخت ها به امضای خزانه دار و رئیس یا نایب رئیس انجمن خواهد بود .

ماده30 _ سال مالی انجمن از مهر ماه آغاز می شود.

ماده 31 _ تجدید نظر در این اساسنامه منوط به پیشنهاد نصف اعضای پیوسته و تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی خواهد بود .

ماده 32 _ هر گونه تغییری در مفاد اساسنامه که به تایید مجمع عمومی رسیده باشد و یا تغییر در هیئت مدیره پس از کسب موافقت شهربانی جمهوری اسلامی ایران قابل اجرا خواهد بود.

ماده 33 _ انجمن می تواند با رای چهار پنجم اعضای پیوسته انحلال خود را اعلام نماید .

ماده 34 _ در صورتیکه تصمیم به انحلال انجمن گرفته شود و یا به عللی منحل گردد , کلیه دارایی انجمن اعم از منقول و غیر منقول ( پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها ) با نظر نماینده ولی فقیه به یکی از موسسات خیریه داخل کشور واگذار خواهد شد .

ماده 35 _ انجمن از طریق انتشار نشریه ای به صورت فصلنامه خواهد کوشید در چهارچوب فرهنگ اسلامی مسائل کودکان استثنایی را در سطح جامعه مطرح کند .

ماده 36 _ انتشار هر گونه مطبوعه ای پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط , با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد گرفت .

ماده 37 _ این اساسنامه , 37 ماده و 7 تبصره دارد و در تاریخ 14/12/65 به تصویب مجمع عمومی رسید .

 

 

 


مرکزخدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه